VILKÅR OG BETINGELSER FOR PÅMELDING OG DELTAGELSE PÅ ARRANGEMENT I REGI TINDEGUIDE AS

Ved påmelding av flere deltagere må du sørge for at alle deltagere leser punktene om Ansvar og medansvar på føring og kurs i regi Tindeguide.no.

Ansvar og medansvar på føring og kurs i regi Tindeguide

All påmelding skjer til Tindeguide AS (heretter kalt Tindeguide), som har registrert adresse Sivlevegen 49, 5704 Voss, Norge. Daglig leder for bedriften er Steinar Hustoft.

Deltagelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Tindeguide søker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av godt kvalifiserte veiledere, samt at våre veiledere er forpliktet til å følge våre rutiner for sikkerhet.

På våre arrangementer har veileder(e) det overordnede ansvaret for sikkerhetene til deltagerne. Veilederen innehar de krav til kompetanse som stilles hos Tindeguide. Veileder har dermed godt kjent med sikkerhet i fjellet, mulige faremomenter og sikkerhet til deltagere. Arrangementet skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr osv.), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur ved påmelding.

For at veilederen skal kunne ta ansvar for sikkerheten under arrangementet stilles det også visse krav til deltagerne selv:

 • Rette seg etter veileders anvisninger under hele arrangementet
 • Innrette seg som en del av gruppa
 • Gå etter veileder dersom ikke annet er avtalt
 • Stoppe/vente ved avtalte steder

Andre vesentlige momenter:

 • Den enkelte deltager plikter å opplyse veileder om sykdom og/eller plager som er relevant for sikkerheten under arrangementet.
 • Deltager plikter å erstatte skadet og/eller selvforskyldt tap av utstyr utlånt av Tindeguide

Vilkår for påmelding

 1. Påmelding / Avtalens inngåelse.
  1. Avtalen mellom Tindeguide og deltageren(e) ansees inngått ved deltagers betaling av minimum påmeldingsavgiften (depositumet) på kr 500,- per person per arrangementsdag.
  2. Ved arrangement som har lavere avgift enn kr 3500,- per person per arrangementsdag betales hele beløpet ved påmelding.
  3. Avtalen mellom partene er ikke bindende før minimum påmeldingsavgiften (depositum) er betalt.
 2. Hva er inkludert i arrangementet.
  1. Veileder (fører/guide/instruktør/kursleder)
  2. Veileders utgifter under arrangementet dersom ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet.
  3. Alt personlig sikkerhetsutstyr dersom ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet, herunder kameratredningsutstyr for snøskred (sender/mottakerenhet, søkestang og spade), klatreutstyr (sele med tilbehør, hjelm, stegjern, isøks og tau), breutstyr (sele med tilbehør, hjelm, stegjern, isøks og tau), eventuelt annet sikkerhetsutstyr.
 3. Betalingsvilkår. Eventuelt restbeløp, dvs. arrangementets avgift minus allerede innbetalt påmeldingsavgift (depositum) betales om ikke annet er avtalt innen arrangementets start.
 4. Særlige forhold knyttet til avtalen
  1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring. Tindeguide tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på sine arrangement. Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring. Ved større arrangement anbefales det å tegne forsikring med avbestillingsbeskyttelse. Ved arrangement utenfor Norge anbefales det at deltagere medbringer Trygdemyndighetenes skjema E111.
  2. Helseopplysninger. Deltagere plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under arrangementet.
  3. Risiko ved fjellsportarrangementer. Deltagelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Med fjellsportarrangement menes klatring og klyving i fjell og på lavlandsklippe, isklatring, brevandring, samt skiturer utenfor merket løype. Deltagere plikter å innrette seg etter veileders pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår. Tindeguide påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra veileders side.
  4. Tindeguide kompetanse. Tindeguide søker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi ved å benytte veiledere som er godkjent gjennom Norsk Fjellsportforum eller det internasjonale Tindeveglederforbundet IFMGA/UIAGM/IVBV, og veiledere forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.
  5. Tap av utstyr. Deltagere er pliktig til å erstatte selvforskyldt tap eller skade på utstyr utlånt eller utleid av Tindeguide.
 5. Deltagers rett til å avbestille arrangementet
  1. Avbestilling mot vederlag.
   1. Etter påmelding har deltager rett til å avbestille arrangementet mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 500,- frem mot 60 dager før arrangementet starter.
   2. 30-59 dager før arrangementsstart: 25% av påmeldingsavgift
 • 15-29 dager før arrangementsstart: 60% av påmeldingsavgift
 1. Mindre enn 15 dager før arrangementsstart: 100% av påmeldingsavgift
 2. Deltakere kan endre sin påmelding til annet arrangement for et gebyr på NOK 250, - per person per endring, dersom Tindeguide kan etterkomme slik endring.

Skriftlig avbestilling gjelder fra dato mottatt av Tindeguide.

 1. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse. Samme betingelser som under pkt. 5.a Avbestilling mot vederlag, gjelder. Ved større arrangementer anbefaler Tindeguide at den enkelte deltager kjøper avbestillingsbeskyttelse gjennom sin reiseforsikring.
 2. Endring av bestillingen. Deltagere kan endre bestillingen mot et administrasjonsgebyr på kr 250,- per person per endring, dersom Tindeguide har mulighet til å etterkomme de nye ønskene. Overstiger Tindeguide sine kostnader ved

 

endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.a vil da gjelde.

 1. Tindeguide sin rett til å endre eller å kansellere et arrangement
  1. For få påmeldte. Tindeguide kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som Tindeguide har satt som betingelse for å avvikle arrangementet. Fristen for slik kansellering er, om ikke annet er avtalt: ved føring/guidede turer 30 dager før arrangementets start, ved kurs 15 dager før arrangementets start. Varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Tindeguide plikter å gi deltagere beskjed om kansellering etter dette punkt så tidlig som mulig, Ved kansellering etter dette punkt skal alle deltageres innbetalte beløp refunderes så tidlig som mulig.
 2. Dårlig vær eller forhold. Ved dårlig vær eller dårlige forhold på aktuelle ruter kan Tindeguide måtte endre arrangementet. Tindeguide plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltagere. Tindeguide vil i slike tilfeller tilby deltagere et alternativt arrangement i samme tidsrom. Deltagere betaler da for det arrangementet som blir gjennomført.

Ved vesentlige endringer har deltagere rett til å få refundert arrangementets kostnader minus påmeldingsavgiftens (depositumets) størrelse.

Om Tindeguide ikke kan tilby et alternativt arrangement, har deltagere rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

 1. Sykdom/skade hos fører/veileder. Ved sykdom eller skade hos fører/veileder vil Tindeguide etterstrebe å skaffe ny veileder med tilsvarende kvalifikasjoner som den avtalte. Skulle dette mislykkes kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

Om Tindeguide ikke kan tilby en alternativ veileder har deltagere rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

Trykkfeil.  Tindeguide tar forbehold om eventuelle trykkfeil i våre prislister og brosjyrer, samt informasjon som er distribuert over våre hjemmesider på internett.